RACHUNKOWOŚĆ

Rachunkowość


Świadczymy pełny zakres usług księgowych dla firm o różnych formach działalności.


W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub/i IFRS,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
 • sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • przygotowywanie sprawozdań dla NBP,
 • sprawozdawczość PFRON,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych wg standardów międzynarodowych oraz wymogów firmy matki,
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy,
 • realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości,
 • opracowanie wzorów raportów dla Zarządu,
 • prowadzenie ksiąg na systemach księgowych klienta.